Fundacja

Fundacja Brama Karpat

Adres siedziby stowarzyszenia: 38-500 Sanok, ul. Białogórska 5
Pozycja KRS w rejestrze stowarzyszeń: 0000712833
Rejestracja: SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Data wpisu do rejestru stowarzyszeń: 2018-01-09
Sposób reprezentacji: Do składania oświadczeń woli oraz podpisywania w imieniu fundacji zobowiązań majątkowych i niemajątkowych upoważniony jest każdy członek zarządu jednoosobowo.