Statut

 

STATUT
Fundacji Brama Karpat

   (tekst jednolity na dzień 09.03.2018r.)

 

ROZDZIAŁ  I

Postanowienia ogólne.

 

1

 

 1. Fundacja zostaje ustanowiona przez Jacka Adama Skórkę zwanego dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym z dnia 28.12.2017, Rep. A, nr 6797/2017 sporządzonym przez notariusza Jacka Osękowskiego w Kancelarii Notarialnej w Sanoku 38-500, ul. 3 Maja 10/2 .
 2. Właściwym Sądem Rejestrowym dla Fundacji jest Sąd Rejonowy
  w Rzeszowie.
 3. Działalność Fundacji jest zgodna z podstawowymi interesami Rzeczpospolitej Polskiej.

 

2

 

 1. Fundacja nosi nazwę Fundacja Brama Karpat i zwana jest dalej „Fundacją”.
 2. Fundacja, działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r.
  o fundacjach oraz niniejszego statutu.
 3. Fundacja posiada osobowość prawną. Powołana jest na czas nieokreślony.
 4. Siedzibą Fundacji jest miasto Sanok.
 5. Ministrem właściwym ze względu na cele fundacji jest Minister Rodziny, Pracy i Polityki społecznej.

 

3

 

 1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dla realizacji celów statutowych Fundacja może prowadzić działania na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.
 3. Fundacja współpracuje z innymi organizacjami pozarządowymi, instytucjami i podmiotami.

 

4

 

 1. Do prowadzenia swych spraw statutowych i organizacyjnych Fundacja może:
  1. prowadzić i powoływać biura;
  2. zatrudniać pracowników, w tym członków zarządu;
  3. zlecać realizację określonych zadań osobom fizycznym i podmiotom gospodarczym;
  4. zakładać inne podmioty/organizacje w tym m. in. spółki i spółdzielnie;
  5. przystępować do innych podmiotów/organizacji;
  6. prowadzić działalność gospodarczą, z której dochód służy wyłącznie realizacji celów statutowych;
  7. prowadzić odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego.
 2. Prowadzenie przez Fundację nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej wymaga rachunkowego wyodrębnienia tych form działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników każdej z tych działalności, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.
 3. Fundacja działa w oparciu o model przedsiębiorstwa społecznego.

 

 

ROZDZIAŁ II

Cele i sposoby działania.

5

 

 1. Głównym Celem działalności Fundacji jest wspieranie zgodnego
  z Konwencją Karpacką zrównoważonego rozwoju Województwa Podkarpackiego i Regionu Karpat – ze szczególnym uwzględnieniem ich polskiej części oraz promowanie tak określonego regionu.
 2. Dla osiągnięcia celu głównego Fundacja prowadzi społecznie użyteczną działalność pożytku publicznego poprzez realizację zadań w sferze publicznej w następującym zakresie:

 

 • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
 • udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa;
 • działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, bezdomnych, uzależnionych od alkoholu, uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających, chorych psychicznie, zwalnianych z zakładów karnych mających trudności w integracji ze środowiskiem, uchodźców;
 • działalność charytatywna;
 • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 • ochrona i promocja zdrowia;
 • działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 • działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 • działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 • działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci
  i młodzieży;
 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
 • ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;
 • turystyka i krajoznawstwo;
 • porządek i bezpieczeństwo publiczne;
 • upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji;
 • udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
 • ratownictwo i ochrona ludności;
 • upowszechnianie i ochrona praw konsumentów;
 • działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 • promocja i organizacja wolontariatu;
 • pomoc Polonii i Polakom za granicą;
 • przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
 • rewitalizacja;
 • tworzenie lobbingu na rzecz rozwoju Regionu Karpat i Województwa Podkarpackiego;
 • działalność edukacyjna, badawcza, wydawnicza na rzecz rozwoju gospodarczego;
 • wspieranie promocji i rozwoju Województwa Podkarpackiego
  i Karpat;
 • reintegracji społecznej polegającej m.in. na odbudowie i podtrzymywaniu umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej, pełnieniu ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu oraz reintegracji zawodowej wyrażającej się w odbudowie i podtrzymywaniu zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy.

 

 

6

 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • pozyskiwanie środków finansowych na prowadzenie swojej działalności wymienionych w celach Fundacji.
 • finansowanie i dofinansowywanie inicjatyw i programów, wpisujących się w realizację celów statutowych Fundacji;
 • organizowanie przedsięwzięć      zmierzających do realizacji lub propagowania celów Fundacji;
 • szkolenia, wykłady i prezentacje z zakresu celów statutowych Fundacji;
 • realizowanie i współrealizowanie programów i przekazów: edukacyjnych, popularnonaukowych i innych, służących propagowaniu celów zbieżnych z celami statutowymi Fundacji;
  w szczególności poprzez telewizję, radio, internet, organizację imprez; organizowanie przepływu informacji i wymiany opinii
  z zakresu celów statutowych Fundacji;
 • popularyzowanie wiedzy i umiejętności w zakresie przedmiotów działalności statutowej poprzez organizację spotkań, seminariów, konferencji, odczytów, zjazdów, szkoleń;
 • współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi
  i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.

 

 

ROZDZIAŁ  III

Organy Fundacji.

Rada Fundacji.

7

 

Rada Fundacji, zwana dalej Radą składa się z 3 – 7 osób.

 

8

 

 1. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
 2. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.
 3. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji
  w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.

 

9

 

W przypadku śmierci lub niemożności działania przez Fundatora przez okres powyżej trzech miesięcy wszelkie jego kompetencje wykonuje Rada Fundacji.

 

 

 

10

 

Rada Fundacji posiada uprawnienia opiniotwórcze oraz inicjatywne, ma także za zadanie propagowanie celów Fundacji. Do jej wyłącznych kompetencji należy:

 1. Powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu zgodnie z 9.
 2. Opiniowanie długoterminowych kierunków działalności Fundacji.
 3. Opiniowanie zmian w Statucie.
 4. Podpisywanie i rozwiązywanie umów z członkami Zarządu, określanie warunków ich zatrudnienia i wysokości wynagrodzenia oraz delegowanie Przewodniczącego Rady do tych czynności.

 

 

11

 

 

 1. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje
  i przewodniczy zebraniom Rady.
 2. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
 3. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.

 

 

12

 

Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

 

13

 

Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów.

Zarząd Fundacji.

 

14

 

 1. Zarząd Fundacji składa się z jednego do trzech osób, w tym Prezesa Zarządu i Członków Zarządu.
 2. Członków pierwszego składu Zarządu powołuje Fundator.
 3. Fundator powołuje następnych członków Zarządu na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Zarządu.
 4. Zarząd powołany zostaje na czas nieokreślony.
 5. Prezes Zarządu zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu.
 6. Fundator może pełnić funkcję członka Zarządu, w tym Prezesa.
 7. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.
 8. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Fundatora.
 9. W sytuacji niemożności podjęcia przez Fundatora decyzji wymienionych w § 14, pkt. 3 i 8, członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Fundacji.

 

 

15

 

 1. Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji.
 2. Zarząd w szczególności:
  1. kieruje działalnością Fundacji i odpowiada za realizację jej celów statutowych;
  2. reprezentuje Fundację na zewnątrz;
  3. sprawuje zarząd majątkiem Fundacji;
  4. opracowuje roczne i perspektywiczne plany działalności Fundacji;
  5. opracowuje sprawozdania roczne z działalności Fundacji;
  6. tworzy i znosi zakłady Fundacji i inne jednostki organizacyjne;
  7. ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania pracowników Fundacji.

 

16

 

 1. Posiedzenia Zarządu zwoływane są w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na pół roku.
 2. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Zarządu, w tym Prezesa.
 3. Prezes Zarządu reprezentuje Fundację na zewnątrz i kieruje pracami zarządu.
 4. Do składania oświadczeń woli oraz podpisywania w imieniu Fundacji zobowiązań majątkowych i niemajątkowych upoważniony jest każdy członek Zarządu jednoosobow
 5. Prace Zarządu odbywają się zgodnie z uchwalonym regulaminem.
 6. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
 7. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia swoich funkcji.
 8. Wynagrodzenia członków zarządu zatrudnionych w fundacji na umowę opracę lub umowę cywilnoprawną ograniczone są limitami, tj. przeciętne miesięczne wynagrodzenie takiej osoby, za okres ostatniego roku obrotowego, a w przypadku zatrudnienia trwającego krócej niż rok obrotowy – za okres tego zatrudnienia, nie może przekroczyć 3-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

 

17

 

Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

 1. Realizacja celów Fundacji.
 2. Uchwalanie regulaminów.
 3. Uchwalanie okresowych i wieloletnich programów działania.
 4. Sprawowanie ogólnego zarządu nad majątkiem Fundacji.
 5. Tworzenie i znoszenie jednostek organizacyjnych Fundacji.
 6. Podejmowanie inicjatyw w przedmiocie zmiany Statutu Fundacji oraz jej likwidacji.
 7. Podejmowanie uchwały o likwidacji Fundacji.
 8. Powołanie Biura Fundacji i jego Dyrektora.
 9. Podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do zakresu działania Rady Fundacji.

 

 

ROZDZIAŁ IV

Majątek i dochody Fundacji.

18

 

 1. Na majątek Fundacji składają się: fundusz założycielski w kwocie 2500 złotych (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) oraz dochody i środki uzyskane w czasie jej działania. W ramach majątku Fundacji przeznacza się kwotę 1000,00 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych) na prowadzenie działalności gospodarczej.
 2. Dochody Fundacji pochodzą z :
  1. dotacji;
  2. darowizn, spadków i zapisów;
  3. dochodów z majątku i imprez;
  4. odsetki bankowe od funduszu założycielskiego;
  5. ofiarności publicznej;
  6. wpływów z działalności gospodarczej;
  7. Innych źródeł.
 3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy wysokość spadku jest większa od długów spadkowych.
 4. Zysk lub nadwyżka bilansowa nie będzie dystrybuowana pomiędzy członków Zarządu, Rady Fundacji ani pracowników, ale będzie przeznaczana na wzmocnienie potencjału przedsiębiorstwa Fundacji jako kapitał niepodzielny, a także w określonej części na reintegrację zawodową i społeczną lub na działalność pożytku publicznego prowadzoną na rzecz społeczności lokalnej, w której działa Fundacja.
 5. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.
 7. Pierwszy rok obrotowy kończy się 31.12.2018 r.
 8. Fundacja może tworzyć fundusze (kapitały) nieobligatoryjne, w tym fundusze celowe, a dopuszczalne przez obowiązujące prawo.
 9. Zabrania się:
  1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
  2. przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
  4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe

 

ROZDZIAŁ V

Prowadzenie działalności

gospodarczej przez Fundację.

 

19

 

Fundacja może prowadzić w kraju oraz poza jego granicami, zgodnie z obowiązującymi przepisami, działalność gospodarczą w zakresie:

 1. Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach, PKD 47.1,
 2. Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, PKD 47.7,
 3. Sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach,
  PKD 47.8,
 4. Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, PKD 47.74.Z,
 5. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet 47.91.Z,
 6. Działalność portali internetowych, PKD 12.Z,
 7. Działalność związana z oprogramowaniem , PKD 62.01.Z,
 8. Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych, PKD 56.21.Z,
 9. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
  PKD 82.30.Z,
 10. Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,PKD 62.03. Z,
 11. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting)i podobna działalność , PKD 63.11.Z,
 12. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet), PKD 73.12.C,
 13. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju, PKD 46.19.Z,
 14. Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną, PKD 01.61.Z,
 15. Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich, PKD 01.62.Z,
 16. Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni, PKD 81.30.Z,
 17. Produkcja przypraw, PKD 10.84.Z,
 18. Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych, PKD 20.42.Z,
 19. Produkcja olejków eterycznych, PKD 20.53.Z,
 20. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczeji zarządzania , PKD 70.22. Z,
 21. Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura,PKD 82.11.Z,
 22. Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura,PKD 82.19.Z,
 23. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,PKD 96.09.Z,
 24. Działalność organizatorów turystyki, PKD 79.12.Z,
 25. Działalność pośredników turystycznych, PKD 79.11.B,
 26. Działalność agentów turystycznych, PKD 79.11.A,
 27. Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana, PKD 79.90.C,
 28. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, PKD 93.29.Z.
 29. Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania- PKD 16.29.Z

30. Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury- PKD 17.29.Z

31. Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku -PKD 18.13.Z

32. Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach- PKD 47.41.Z

33. Ruchome placówki gastronomiczne- PKD 56.10.B

34. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki- PKD 62.02.Z

35. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych- PKD 62.09.Z

36. Działalność agencji reklamowych- PKD 73.11.Z

37. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji- PKD 73.12.A

38. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych- PKD 73.12.B

39. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach- PKD 73.12.D

40. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych- PKD 72.19.Z

41. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych- PKD 72.20.Z

42. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 74.90.Z

43. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane- PKD 85.59.B

44. Działalność wspomagająca edukację- PKD 85.60.Z

45. Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych- PKD 95.11.Z

 

19a

 1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą, w rozmiarach służących realizacji jej celów.
 2. Jeżeli określony w §19 przedmiot działalności wymaga uzyskania koncesji, zezwolenia, licencji, pozwolenia bądź wpisu do rejestru działalności regulowanej, podjęcie przez Fundację działalności w tym zakresie możliwe jest po uprzednim ich uzyskaniu, spełnieniu warunków, w granicach określonych obowiązującymi przepisami lub uzyskaniu stosownych wpisów do właściwych rejestrów.
 3. Decyzję o rozpoczęciu lub zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację podejmuje Zarząd w formie uchwały.

 

20

 

 1. Fundacja zarządzana jest na zasadach demokratycznych, opartych na zasadzie partycypacji pracowników. Jeżeli Fundacja zatrudnia co najmniej troje pracowników lub innych osób na podstawie umów cywilnoprawnych, osoby te wybierają z pośród swojego grona Przedstawiciela.
 2. Przedstawiciel wybierany jest zwykłą większością głosów w wyborach demokratycznych. Szczegółowe zasady wyboru Przedstawiciela określa regulamin ustalony przez Zarząd Fundacji i uzgodniony z osobami
  o których mowa w ust. 1.
 3. Kadencja Przedstawiciela trwa dwa lata od dnia jego wyboru.
 4. Do kompetencji Przedstawiciela należy w szczególności:
  1. zapoznawanie się nie rzadziej niż raz do roku z wynikami działalności gospodarczej Fundacji oraz wyrażanie opinii w tym zakresie;
  2. opiniowanie zasad organizacji pracy ustalanych przez Fundację
   w zakresie prowadzonej przez nią działalności oraz zmian proponowanych w tym zakresie;
  3. opiniowanie strategii działania Fundacji oraz propozycji działań Fundacji na rzecz jej celów statutowych;
  4. wypowiadanie się na temat stanu, struktury i przewidywanych zmian zatrudnienia oraz działań mających na celu utrzymanie poziomu zatrudnienia w Fundacji;
  5. wypowiadanie się na temat działań, które mogą powodować istotne zmiany w organizacji pracy lub podstawach zatrudnienia w Fundacji;
  6. reprezentowanie pracowników Fundacji oraz osób zatrudnianych w Fundacji na innej podstawie w przypadkach, w których przepisy powszechnie obowiązującego prawa przewidują obowiązek konsultacji pracodawcy z przedstawicielem załogi;
  7. wypowiadanie się na temat stanu, struktury i przewidywanych zmian zatrudnienia oraz działań mających na celu utrzymanie poziomu zatrudnienia w Fundacji.
 5. W przypadku zasygnalizowania przez przedstawiciela pracowników woli wyrażenia opinii, odbycia konsultacji lub wnioskowania o złożenie wyjaśnień, termin na wyrażenie opinii, termin odbycia konsultacji oraz termin złożenia wyjaśnień przez Zarząd lub Fundatora, są określane każdorazowo przez Zarząd lub Fundatora, przy uwzględnieniu konieczności zapewnienia sprawnego i niezakłóconego funkcjonowania Fundacji.

 

 

ROZDZIAŁ  VI

Zmiany statutu i likwidacja Fundacji.

21

 

 1. Zmiana Statutu nie może naruszać w istotny sposób celów realizowanych przez Fundację.
 2. Decyzje w przedmiocie zmian w Statucie podejmuje Zarząd Fundacji w drodze uchwały wymagającej większości głosów, w tym głosu Prezesa Zarządu, przy czym uchwała ta wymaga opinii Rady Fundacji.

 

22

 

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych
  i majątku.
 2. Decyzje w przedmiocie likwidacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, przy czym uchwała ta wymaga opinii Rady Fundacji.
 3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji.

 

ROZDZIAŁ  VII

Postanowienia końcowe.

23

 

 1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
 2. Połączenie nie może nastąpić jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cele Fundacji.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 4. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie.