Podkarpacki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

,,Podkarpacki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”
Projekt „Podkarpacki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” jest realizowany przez Podkarpacki
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Podkarpacką Agencję Konsultingowo
Doradczą Spółka z o.o. wraz z partnerami: Fundacją im. Hetmana Jana Tarnowskiego oraz
Tarnobrzeską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś
Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.5 Wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej
w regionie, na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu z Województwem Podkarpackim –
Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie.
Obszar realizacji Projektu to: miasto Krosno, powiat jasielski, krośnieński, sanocki, brzozowski, leski,
bieszczadzki. Dopuszcza się możliwość udziału do 20% uczestników/czek projektu (osób fizycznych i
osób prawnych) spoza obszaru realizacji Projektu.
W ramach projektu, do 2019 roku zaplanowano szereg działań mających na celu rozwój i
wzmocnienie ekonomii społecznej na terenie województwa podkarpackiego.
W ramach projektu „Podkarpacki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” Fundacja Brama Karpat
bierze udział formach wsparcia tj:
1. Usługi informacyjne o sektorze ekonomii społecznej, ofercie wsparcia, stanie ekonomii
społecznej w województwie podkarpackim.
2. Usługi animacyjne w zakresie rozwoju ekonomii społecznej.
3. Usługi inkubacyjne – służące nabyciu wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia,
prowadzenia i rozwijania PS
4. Wsparcie finansowe – (dotacje oraz wsparcie pomostowe) – zadanie obejmujące przyznanie
wsparcia finansowego (dotacji) na utworzenie miejsca pracy w nowopowstałym oraz
finansowe wsparcie pomostowe przyznawane na okres 12 miesięcy.
5. Usługi biznesowe dla przedsiębiorstw społecznych.
6.  Usługi edukacyjne – usługi polegające na pozyskaniu lub uzupełnieniu wiedzy wśród
uczestników projektu.
7.  Usługi wsparcia PES/PS – usługi przeznaczone dla Podmiotów Ekonomii Społecznej i
Przedsiębiorstw Społecznych.