Karpacka Platforma Społeczeństwa Obywatelskiego

Fundacja Brama Karpat uruchamia nowy projekt – Karpacka Platforma Społeczeństwa Obywatelskiego. Stworzenie w Regionie Karpackim Międzyregionalnego Publicznego Ośrodka Integracji Społecznej.

 

Tło projektu:

 

Najsłabiej rozwinięte regiony wiejskie na Węgrzech Słowacji, Polsce i Ukrainie charakteryzują się wspólnymi cechami (oddalenie od kapitału, nierozwinięta infrastruktura, różnorodne dziedzictwo narodowe i kulturowe, podobna i wspólna historia) jednocześnie napotykają podobne problemy,

a mianowicie: wysoki poziom ubóstwa, wykluczenie społeczne, marginalizacja i stygmatyzacja osób szczególnie wrażliwych warstw populacji. Poziom rozwoju społeczeństwa obywatelskiego jest nadal

niewystarczający, aby aktywnie działać na rzecz zmniejszania ubóstwa i wspierania słabszych grup społecznych. W organizacjach pozarządowych regionu brakuje wielu zasobów: finansowania, myślenia strategicznego, zrównoważonego rozwoju, współpracy międzysektorowej.

 

Cel projektu:

 

Ustanowienie Międzyregionalnego Ośrodka Publicznego w celu wzmocnienia współpracy i efektywności organizacji pozarządowych świadczących usługi na rzecz najbardziej zmarginalizowanych grup ludności , wzmocnienie wpływu i znaczenia sektora publicznego poprzez rozwój jego potencjału i stworzenie platformy do współpracy, wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk.

 

Okres realizacji: 26 marca 2018 r. – 25 września 2019 r. (18 miesięcy)

 

Główne działania:

 

 • Spotkanie wstępne
 • Zaangażowanie uczestników
 • Lokalne treningi na uruchomienie hubble’a
 • Szkolenia międzyregionalne
 • Lokalne warsztaty angażujące organizacje pozarządowe
 • Mentoring i rozwój mini-projektów
 • Szkolenia w zakresie budowania potencjału
 • Konferencja końcowa
 • Ostateczne spotkanie końcowe
 • Wirtualny HAB
 • Ciągłe działania wspierające media

 

Partnerzy projektu:

Fundacja Karpacka Węgry www.karpatokalapitvany.hu

ETP Slovakia www.etp.sk Fundusz Karpacki

Ukraina http://carpathianfoundation.org.ua/ Europejskie

Podziękowanie:

Projekt jest wspierany przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki (www.visegradfund.org), Ministerstwo Spraw Zagranicznych Królestwa Niderlandów (www.minbuza.nl), Fundację Roberta Boscha oraz grant Fundacji Open Society Instytut we współpracy z OSIFE Open Society Foundations.


english version:

Carpathian Civil Society Platform

 

Carpathian Civil Society Platform

Creation of an inter-regional civil society hub for social inclusion in the Carpathian region

Background:

The most underdeveloped bordering rural areas of Hungary, Slovakia, Poland and Ukraine have similar characteristics (distance from capital, poor infrastructure, diverse ethnic and cultural heritage, natural resources and similar history) and at the same time face very similar challenges, such as increasing poverty, social exclusion, marginalization and stigmatization of the poor. Civil society is still weak, and civil organizations lack numerous assets (funding, strategic thinking, information, tools, support for (self) development, local embeddedness, and cooperation within the civil sector and with other sectors) required for the effective interventions to alleviate poverty and marginalization of those who are the most in need.

Project objective:

To set up an inter-regional civil society hub of the rural organizations that work for the most marginalized communities (Roma, people with disabilities, other vulnerable or socially excluded groups) in order to strengthen their collaboration and effectiveness. It’s aimed to improve the influence and weight of civil sector by capacity development by creating a platform for networking, exchange of experience, knowledge and best practices.

Timeframe: 26 March 2018 – 25 September, 2019 (18 months)

Main activities:

 • Kick Off Meeting
 • Invitation of Participants
 • Local workshops to establish local hublets
 • Inter-regional workshop
 • Local workshops to involve CSOs
 • Mentoring and development of mini projects
 • Capacity building trainings
 • Closing conference
 • Final evaluation and closing meeting
 • Virtual HUB
 • Media coverage and communication activities

Project Partners:

Carpathian Foundation-Hungary www.karpatokalapitvany.hu

ETP Slovakia www.etp.sk

Carpathian Foundation Ukraine http://carpathianfoundation.org.ua/

Carpathian Gate Foundation (Poland) www.bramakarpat.pl

More information:

Please contact Boglárka Bata (Executive Director, Carpathian Foundation-Hungary) at boglarka.bata@cfoundation.org or +36-36-516-750

Acknowledgements

The project is supported by the International Visegrad Fund (www.visegradfund.org), the Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of the Netherlands (www.minbuza.nl), the Robert Bosch Stiftung, and by a grant from the Foundation Open Society Institute in cooperation with the OSIFE of the Open Society Foundations.