Karpacka Platforma Społeczeństwa Obywatelskiego

Karpacka Platforma Społeczeństwa Obywatelskiego powstała w wyniku 18-miesięcznego intensywnego procesu w ramach projektu „Karpacka Platforma Społeczeństwa Obywatelskiego – Utworzenie międzyregionalnego ośrodka społeczeństwa obywatelskiego na rzecz integracji społecznej w regionie Karpat”.

Pierwsza faza: 26 marca 2018 – 25 września 2019 (18 miesięcy)

Projekt „Karpacka Platforma Społeczeństwa Obywatelskiego – współpraca na rzecz innowacji społecznych”

Faza druga: 1 listopada 2020 r. – 28 lutego 2022 r. (16 miesięcy)

Tło:

Najbardziej słabo rozwinięte przygraniczne obszary wiejskie Węgier, Słowacji, Polski i Ukrainy mają podobne cechy (odległość od kapitału, słaba infrastruktura, zróżnicowane dziedzictwo etniczne i kulturowe, zasoby naturalne i podobna historia), a jednocześnie stoją przed podobnymi wyzwaniami, takimi jak narastające ubóstwo wykluczenie społeczne, marginalizacja i stygmatyzacja ubogich. Społeczeństwo obywatelskie jest nadal słabe, a organizacjom obywatelskim brakuje wielu zasobów (finansowania, myślenia strategicznego, informacji, narzędzi, wsparcia dla (sam) rozwoju, lokalnego zakorzenienia i współpracy w ramach sektora obywatelskiego i z innymi sektorami) potrzebnych do skutecznych interwencji mających na celu złagodzenie ubóstwo i marginalizacja najbardziej potrzebujących.

Chociaż istnieje wiele pozytywnych inicjatyw w społecznym sektorze non-profit, które przynoszą wymierne, wymierne rezultaty, wiedza na ich temat jest niewielka. Ponadto organizacje społeczeństwa obywatelskiego działające w dziedzinie społecznej dysponują znakomitymi, powtarzalnymi metodami, ale jednocześnie brakuje im zasobów i zdolności niezbędnych do skutecznych interwencji i zwrócenia uwagi społeczeństwa głównego nurtu.

Organizacje społeczeństwa obywatelskiego działające na oddalonych obszarach wiejskich w regionie Karpat, z dala od stolic, stoją przed bardziej złożonymi wyzwaniami, zarówno pod względem organizacyjnym, jak i zawodowym, niż zamożniejsze obszary w danych krajach.

Cele projektu:

 • ustanowienie międzyregionalnego centrum społeczeństwa obywatelskiego obejmującego organizacje wiejskie, które działają na rzecz społeczności najbardziej zmarginalizowanych (Romów, osoby niepełnosprawne, inne grupy szczególnie narażone lub wykluczone społecznie) w celu wzmocnienia ich współpracy i skuteczności;
 • zwiększenie możliwości tych organizacji społeczeństwa obywatelskiego różnymi środkami, zacieśnienie ich współpracy z innymi organizacjami społeczeństwa obywatelskiego i instytucjami publicznymi w celu zwiększenia skali inicjatyw w zakresie interwencji społecznych;
 • identyfikacja i wymiana modeli i inicjatyw, które można dostosować, oraz wspieranie organizacji społeczeństwa obywatelskiego w dzieleniu się tymi metodami na poziomie regionalnym i międzyregionalnym.

Celem jest zwiększenie wpływu i wagi sektora cywilnego poprzez rozwój potencjału poprzez stworzenie platformy do tworzenia sieci kontaktów, wymiany doświadczeń, wiedzy i najlepszych praktyk.

Główne działania zakończone w pierwszej fazie:

 1. Otwarcie spotkania
 2. Zaproszenie uczestników
 3. Lokalne warsztaty zakładające lokalne hublety
 4. Warsztaty międzyregionalne
 5. Lokalne warsztaty angażujące organizacje społeczeństwa obywatelskiego
 6. Mentoring i rozwój mini projektów
 7. Szkolenia w zakresie budowania potencjału
 8. Konferencja zamykająca
 9. Końcowa ocena i spotkanie zamykające
 10. Wirtualny HUB
 11. Relacje medialne i działania komunikacyjne

Główne działania w drugiej fazie:

 1. Otwarcie spotkania
 2. Zaproszenie uczestników
 3. Wydarzenie wymiany międzyregionalnej
 4. Lokalne warsztaty budowania potencjału dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego
 5. Opracowanie miniprojektów, doradztwo i zbiór najlepszych praktyk
 6. Konferencja międzyregionalna
 7. Broszura dotycząca najlepszych praktyk w zakresie innowacji społecznych
 8. Końcowa ocena i spotkanie zamykające
 9. Wirtualny HUB
 10. Relacje w mediach i działania komunikacyjne

Partnerzy projektu :

Carpathian Foundation-Hungary www.karpatokalapitvany.hu

ETP Slovakia www.etp.sk

Carpathian Foundation Ukraine http://carpathianfoundation.org.ua/

Fundacja Brama Karpat (Poland) www.bramakarpat.pl

Dodaj komentarz